Generalforsamling

Generalforsamlinger i FA21

Generalforsamling d. 18. juni 2020

Alle i bestyrelsen var til stede, bortset fra Anna Bodil (afbud pga. feltarbejde).

Valgt til dirigent: Maj-Brit

Valgt til referent: Helle / Jane 30.juni 2020Formandens beretning i overskrifter (vedlagt som bilag i sin fulde længde):

 • Foredrag om Fremtidens Mad (v. Anna Haldrup fra Købeanhavns Universitet, Institut for fødevarer og ernæring) er udskudt til efteråret pga. Corona-situationen. • Resume af de projekter, som foreningen det seneste år har deltaget i/stået for. Her blev fremhævet opstart af Furesø Reparationsværksted, der nåede at blive afholdt 4 gange inden Corona-nedluk. Genåbner sidste lørdag i august. Planlagte datoer kan findes på FA21’s hjemmeside, www.fa21.dk • Der er det seneste år blevet afholdt 7 bestyrelsesmøder – ca. 1 gang hver måned bortset fra sommer- og jule-pauser. Det seneste møde under Corona-situationen blev afholdt via IT-møde-platformen Zoom. • Foreningen var repræsenteret ved indvielse af et stort kollektivt jordvarmeanlæg i en bebyggelse i Hørsholm i efteråret. Det var tænkt som en inspirationstur, og formanden har efterfølgende talt med Lene Munk Petersen (Furesø Kommune) med henblik på, om noget lignende kunne gennemføres her. I den forbindelse blev også nævnt, at en ny bebyggelse på Værløse Flyvestation, ”Mageløse”, har etableret opvarmning v.hj.a. afværgevand (via varmepumper). Man regner med, at afværgevandet vil vedblive som varmekilde i mindst 50 år endnu (afværger forurening af jorden på flyvestationen fra flyvevåbnets tid). • Formanden berettede endvidere, at FA21 går videre med ønsket om at tilskynde Furesø Kommune til en mere sammenhængende, miljørigtig varme-strategi.


 • FA21’s repræsentant i Miljørådet: Lige nu er det Jane, formanden, der deltager. Men hvis en anden er interesseret, er dette muligt. Der var møde medio juni, hvor det bl.a. blev talt om, hvad Miljørådet kan bruge FA21 til. En vigtig rolle er, at bringe FA21’s høringssvar med til Miljørådet, så det kan tages med til Furesø Kommune, når emner sendes til høring. Eksempler på emner: Kunstgræsbanen i Hareskov IF, hvor placeringen ikke overholder den påbudte afstand til vandhuller. Også FCN er ved at anlægge en kunstgræsbane i Farum samt en ny stor P-plads i fredede arealer, hvilket har afstedkommet 100 høringssvar og mange kritiske avisindlæg. • Borgerrettede aktiviteter: Her samarbejder FA21 med kommunens Grønne Guide. Eksempler herpå kan nævnes arrangementet ”Vilde Haver” på genbrugspladsen, hvor man kunne få ombyttet sine rester af havegifte/sprøjtemidler med bunddækkeplanter. En anden borgerretter aktivitet er det årlige Høstmarked på den anden søndag i august, som dog i år er aflyst, grundet Corona. • FA21 har haft skrevet en ”Grøn artikel” i Furesø avis et par gange i starten af 2020. En planlagt artikel om plastik er skrevet og skulle have været trykt i marts måned. Men den blev ikke optaget – det er svært at få avisen til at trykke ikke-betalte artikler. Jane prøver at sende den ind igen efter sommerferien. Og det blev også aftalt, at Jane skal sende plastik-artiklen til alle medlemmer af FA21. • Danmark for målene: FA21 var repræsenteret ved 3 af disse arrangementer på Værløse Bymidte. I 2020 var der planlagt ét stort arrangement, hvor samtlige 17 FN-mål bliver belyst. Det bliver forhåbentlig gennemført i efteråret (½ år forsinket). • FA21 har også samarbejde med de andre ”grønne” grupper/foreninger i kommunen: Værløse Naturgruppe (høslæt), Ko-klapperne samt Furesø Miljøpunkt (reparationsværksted).Personalia:

Tak til Palle, Helle og Emilie, som af forskellige årsager har valgt at træde ud af bestyrelsen, men som stadig regnes for ressourcepersoner.
Regnskabet:

Hjemmeside-domænet skal overføres fra Gy Larsen, som hidtil har stået som ejer. Kun nogle formalia mangler. Regnskabet blev godkendt. I den forbindelse takkede formanden for den frivillige og ofte store indsats, som den nuværende kasserer, Leif Lykke Madsen har ydet foreningen i mange år.


Valg til bestyrelse:

Anna Bodil og Ulrick er begge på valg og har valgt at genopstille. Begge genvalgt. Birgit Troen, som allerede sidste år lovede at ville påtage sig posten som kasserer ved nærværende lejlighed, blev valgt med applaus.

Helle har valgt at stoppe som suppleant – overgår til at være menigt medlem. Mette Allerslev Jensen meldte sig som ny suppleant og blev valgt.Valg af revisor:

Thomas Sture Rasmussen, der har været vores rigtig gode revisor i hele foreningens levetid, har valgt at stoppe. På bestyrelsens vegne blev der udtrykt mange tak for de mange års kyndige og hjælpsomme bistand!

Jane har heldigvis fundet en ny revisor: Johanne Jelnes. Der ledes efter en revisor-suppleant.Fastsættelse af kontingent:

50 kr./år blev vedtaget (samme som de seneste mange år). Der var diskussion frem og tilbage om, hvornår på året, der skal betales. Det blev aftalt, at der sendes en mail ud til alle medlemmer om at indbetale 2020-kontingentet senest d. 1. august 2020.Indkomne forslag til arbejds-emner i FA21:

 • Giftfri haver (incl. fliser)

 • Videreformidling af viden om affaldssortering

 • Regeringens seneste forslag om sortering af affald i 10 fraktioner

 • FA21 skal samarbejde med Furesø Kommune vedr. smidighed i forhold til, hvor mange affalds-spande hver husstand skal have og hvordan de kan deles mellem naboer

4

 • Jord – Mette præsenterede sin historie om at komme fra landbruget til et by-liv, hvor der ikke er meget kendskab til jord. Mette vil gerne formidle denne viden.

 • Ukrudt – hvad er det? Og hvordan lærer man folk at synes at det er kønt?

Eventuelt:

Vedr. emnet ”Grøn Energiforsyning”: Det blev på Miljørådsmødet fornylig foreslået at samarbejde med Lokalsamfundenes Samvirke.

Furesø Kommunes ”Plan- og Agenda 21-strategi 2020” mangler i den grad ordet ”Miljø”. dette bør pointeres overfor kommunen. Høringssvaret vil blive udarbejdet i samarbejde med to andre fra Miljørådet. Andre fra FA21-bestyrelsen må naturligvis gerne være med.Bestyrelsesmøder:

Første møde efter sommerferien blev planlagt til torsdag d. 20. august kl. 17 (1½ time). Jane finder et sted og sender info ud til bestyrelsen.

Efterfølgende møder aftales på dette første møde.
Refereret 23.juni 2020 af Helle ThomassenReferatet godkendt af Maj-Brit Petersen som ordstyrer d.Referatet godkendt af Jane Lindum som formand d. 30.juniSted: Bryllupssalen på rådhuset.


Forud for selve generalforsamlingen holdt Rikke Milbak en vel besøgt, tankevækkende og underholdende pep talk over emnet: ”Vi vil have flere vilde haver i Furesø!” FA 21 uddelte herefter til alle tilstedeværende en miljørigtig mulepose med brochurer om sprøjtefri haver og drikkevandsbeskyttelse samt frø af vilde blomster til såning i græsplænen.


Efter en lille pause med udskænkning af økologisk øl blev en mindre kreds tilbage til selve generalforsamlingen. Den forløb efter vedtægterne som følger:


1. Valg af dirigent og referent. Maj-Brit Petersen og Ulrick Moos valgtes som henholdsvis dirigent og referent.


2. Beretning og godkendelse af regnskab. Formandens (Jane Lindums) beretning er vedhæftet dette referat som bilag. Jane henviste hertil og gennemgik på mødet kort kommunens plan for grøn omstilling og fremhævede i den forbindelse enkelte af FA21’s initiativer hertil, bl.a.:
Forsøget på at etablere et reparationsværksted, hvor udfordringen er at skaffe reparatører og lokaler.
En kampagne for anvendelse af genanvendelige indkøbsposer i stedet for de 80 millioner plastikposer, danskerne årligt anvender. Nytten af et sådant initiativ blev anfægtet af en enkelt tilhører og skal - på grund af den stramme tidsplan for brugen af bryllupssalen - måske yderligere debatteres.
Jane sluttede med en efterlysning af gode ideer til borgerinitiativer, som jo er kernen i FA21’s virke. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.


3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. Kassereren Leif Lykke Madsen gennemgik det uddelte, reviderede regnskab, der godkendtes uden bemærkninger.


4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Leif Lykke Madsen og Jane Lindum afgik ifølge vedtægterne, men blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem indvalgtes Birgit Troen, Munkevej 35, 3500 Værløse . Palle Jacobsen og Helle Thomsen genvalgtes som suppleanter.


5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år. Kontingentet fastsattes uændret til 50 kr.


6. Vedtagelse af arbejdsplan og budget for indeværende år. Der indgik i formandens beretning en arbejdsplan, som godkendtes under pkt. 2. Der forelå ikke noget formelt budget, men økonomien forventedes stort set uændret i forhold til det aflagte regnskab, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.


7. Indkomne forslag: I formandens arbejdsplan indgik Palle Jacobsens opfordring til at arbejde for at der skabes en sammenhængende grøn varmeforsyning i alle delene af Furesø kommune. Konkret: at medvirke til at FK opmuntrer til etablering af jordvarmeanlæg, varmepumper og geotermi i de områder hvor man med fordel kan benytte sådanne varmekilder, dvs. især uden for fjernvarmeområderne. Hele Palles forslag vedhæftes.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Thomas Sture Rasmussen genvalgtes som revisor.


9. Eventuelt. Der var ikke indlæg til dette punkt.


Værløse, d. 12. juni 2019 (Rettet d. 15. juni 2019)